วิชา 8 ทิศ (โป๊ยแทะ)

8 ทิศ เป็นปฏิกิริยาของพลังดีและร้ายรวม 8 สภาพ ไม่แปรผันตามกาลเวลา

ปฏิกิริยาทั้งหมดนั้น เกิดโดยธรรมชาติจากโลกของเราที่แฝงด้วยพลังดึงดูด ณ ทิศเหนือ และแฝงด้วยพลังผลักคลาย ณ ทิศใต้

ทั้งสองทิศนี้ได้ประสานสร้างปฏิกิริยาทำให้โลกหมุนตัวเองได้ จึงเกิดปฏิกิริยาเป็นทิศตะวันออกและทิศตะวันตกขึ้น และมีสภาพเป็นกลางวันและกลางคืน

แรงหมุนตัวเองนี้ก็ได้เกิดแรงเหวี่ยงสร้างกระแสเป็นพลังต่างๆ ปฏิกิริยาใหญ่ๆ 4 ปฏิกิริยา คือ 4 ฤดูกาล

ความหมายของทิศทั้ง 8 ทิศ สำหรับจัดวางตำแหน่งของบ้านให้ถูกทิศทาง การใช้สอย กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเป็นมงคล

1. มุมทิศประธาน
ความหมาย : ความมีบารมี อำนาจ ได้รับการยกย่องเป็นสังคม ผู้ใหญ่ หัวหน้า ผู้นำ
สถานที่ : ห้องนอนของเจ้าบ้าน หรือ ห้องทำงาน

2. มุมรุ่งเรือง
ความหมาย : ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ธุรกิจรุ่งโรจน์ ประสบโชคลาภทรัพย์สิน
สถานที่ : ตั้งโต๊ะทำงาน โต๊ะเก็บเงิน เซฟ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

3. มุมผีสิง
ความหมาย : ความวุ่นวาย ไม่สงบสุข วิวาท
สถานที่ : ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำพุ สถานที่เกี่ยวกับน้ำ

4. มุมอายุ
ความหมาย : ความมั่นคง ยั่งยืนยาวนาน มีความสุข
สถานที่ : ห้องนอนผู้สูงอายุ เจ้าบ้าน หรือหัวหน้าครอบครัว ห้องพักผ่อน ห้องทำงานอดิเรก

5. มุมอสูร
ความหมาย : ความปั่นป่วน อลวน ถูกก่อกวน
สถานที่ : ห้องส้วม ห้องน้ำ บันได ห้องซักล้าง ลิฟต์ หรือกิจกรรมที่ปราศจากความเป็นมงคล

6. มุมโทษภัย
ความหมาย : ความเดือนร้อน อุปสรรค หลงผิด อุบัติเหตุ หมองใจ ป่วยไข้
สถานที่ : ห้องส้วม ห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ห้องซักล้าง

7. มุมหมอเทพ
ความหมาย : ความมีจิตใจแจ่มใส ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การเยียวยารักษา
สถานที่ : โต๊ะอาหาร ห้องอาหาร ห้องยา ห้องพักผ่อน สถานที่แก้ไขเยียวยาอุปสรรค หรือเหตุร้าย

8. มุมสูญสิ้น
ความหมาย : เสื่อมสภาพ ล้มเหลว สูญเสีย ชำรุด ไม่เจริญงอกงาม ตายจาก หมดหวัง
สถานที่ : ห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ถังบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมที่ปราศจากความเป็นมงคลทั้งปวง

ความหมายในทางปริศนาธรรม (เพื่อเตือนสติมนุษย์มิให้ยึดมั่นถือมั่น ให้มีสติปัญญา)

8 ปฏิกิริยา คือ โลกธรรม 8

– รุ่งเรือง = ลาภ # เสื่อมลาภ = สูญสิ้น

– ประธาน = ยศ # เสื่อมยศ = โทษภัย

– หมอเทพ = สรรเสริญ # นินทา = อสูร

– อายุ = สุข # ทุกข์ = ผีสิง

แปดปฏิกิริยานี้ จะแบ่งออกเป็นสภาพตัวอาคารและสภาพตัวบุคคล

สภาพปฏิกิริยาของตัวอาคาร คือ หลังบ้านอยู่ที่องศาอะไร หน้าบ้านเมื่ออยู่ตรงข้ามกับหลังบ้านแล้ว ก็จะมีปฏิกิริยาตามตาราง 8 ทิศ

8 ทิศอาคาร แบ่งอาคารออกเป็น 9 ช่อง ให้ความสำคัญกับชั้นล่าง โดยเน้นที่ ประตู ประธาน เตาไฟ

ตาราง 8 ทิศ อาคาร คลิกที่นี่!

สภาพปฏิกิริยาของตัวบุคคล จะแบ่งออกเป็น 8 ทิศบุคคลตามตารางปีเกิด

8 ทิศบุคคล ใช้ประกอบกับ 8 ทิศอาคาร จะเน้นกับห้องส่วนบุคคล ห้องนอนชาย ให้ความสำคัญกับชั้นล่าง หรือตำแหน่งโต๊ะทำงานหญิง ให้ความสำคัญที่ห้องนอน

ตาราง 8 ทิศ บุคคล คลิกที่นี่!

การวิเคราะห์

– หาก 8 ทิศอาคาร ดี 8 ทิศบุคคล ดี เท่ากับ ดี
– หาก 8 ทิศอาคาร ดี 8 ทิศบุคคล ไม่ดี ไม่ต้องแก้ไข
– หาก 8 ทิศอาคาร ไม่ดี 8 ทิศบุคคล ดี ไม่ต้องแก้ไข
– หาก 8 ทิศอาคาร ไม่ดี 8 ทิศบุคคล ไม่ดี ควรแก้ไข

การแก้ไขความหมายที่เป็นอัปมงคลของ 8 ปฏิกิริยา

หากตำแหน่งภายในบ้านกรณีที่ห้องมีความสำคัญ หรือห้องที่กำลังใช้สอยตกอยู่ในตำแหน่งไม่เป็นมงคล ไม่จำเป็นต้องย้ายหรือทุบห้อง หรือทำการเปลี่ยนแปลงจนเกิดความเดือนร้อน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีหนทางแก้ไขทั้งสิ้น เช่น

กรณีห้องหรือมุมตกอยู่ในตำแหน่งสูญสิ้น แก้ไขโดยการใช้ธาตุทองมาตั้งในตำแหน่งพื้นห้องนั้นๆ หรือมุมนั้นๆ เช่นวัสดุตกแต่งประเภทโลหะ หรือแวววาว ก็สามารถสลายพลังสูญสิ้นออกไปได้

กรณีห้องหรือมุมตกอยู่ในตำแหน่งโทษภัย ให้แก้ไขโดยการใช้ธาตุไฟ คือการนำอุปกรณ์ตกแต่งประเภทที่มีแสงสว่าง หรือความหมายของแสงสว่างไฟ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์มาตั้งในตำแหน่งพื้นที่ห้องนั้นๆ หรือมุมนั้นๆ ก็สามารถสลายพลังของโทษภัยออกไปได้

กรณีห้องหรือมุมตกอยู่ในตำแหน่ง อสูร ให้แก้ไขโดยการใช้ธาตุดิน คือการนำอุปกรณ์ใช้สอยประเภทที่เป็นหิน กระเบื้อง หรือภูเขาเทียม มาตั้งในพื้นที่ห้องนั้นๆ หรือ มุมนั้นๆ เช่น โต๊ะมาหิน เก้าอี้หิน หรือแม้แต่ตู้เซฟขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากๆ ก็ใช้ได้เหมือนกัน มาตั้งไว้บริเวณดังกล่าวก็สามารถสลายพลังของอสูรออกไปได้

กรณีห้องหรือมุมตกอยู่ในตำแหน่งผีสิง ให้แก้ไขโดยการใช้ธาตุน้ำ คือ การนำอุปกรณ์ประเภทของเหลว เช่น น้ำ ตู้เลี้ยงปลา มาตั้งไว้ที่ห้องหรือมุมนั้นๆ ก็สามารถสลายพลังผีสิงออกไปได้

ในกรณีที่ห้องสำหรับการถ่ายของเสีย ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว เตาไฟ บันได ตกอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคล การแก้ไขกระทำด้วยการใช้ธาตุไม้มาทำการส่งเสริมพลังดังกล่าวให้เกิดขึ้น เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นพลังมงคลให้เติบโตรุ่งเรืองขึ้นด้วย ลักษณะการนำธาตุไม้มาทำการส่งเสริมคือการนำต้นไม้กระถาง มาปลูกไว้ตำแหน่งหรือมุมดังกล่าว ก็จะถือเป็นการสลายพลังร้ายและเพิ่มพูนพลังมงคลไปในตัวเดียวกัน