บ้านด้านหลังพิงทิศเหนือ หันหน้าทิศใต้
 องศาระหว่าง 337.6-352.5
 องศาระหว่าง 352.6-7.5
 องศาระหว่าง 7.6-22.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้
 องศาระหว่าง 22.6-37.5
 องศาระหว่าง 37.6-52.5
 องศาระหว่าง 52.6-67.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันออก หันหน้าทิศตะวันตก
 องศาระหว่าง 67.6-82.5
 องศาระหว่าง 82.6-97.5
 องศาระหว่าง 97.6-112.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 องศาระหว่าง 112.6-127.5
 องศาระหว่าง 127.6-142.5
 องศาระหว่าง 142.6-157.5
บ้านด้านหลังพิงทิศใต้ หันหน้าทิศเหนือ
 องศาระหว่าง 157.6-172.5
 องศาระหว่าง 172.6-187.5
 องศาระหว่าง 187.6-202.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 องศาระหว่าง 202.6-217.5
 องศาระหว่าง 217.6-232.5
 องศาระหว่าง 232.6-247.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันตก หันหน้าทิศตะวันออก
 องศาระหว่าง 247.6-262.5
 องศาระหว่าง 262.6-277.5
 องศาระหว่าง 277.6-292.5
บ้านด้านหลังพิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้
 องศาระหว่าง 292.6-307.5
 องศาระหว่าง 307.6-322.5
 องศาระหว่าง 322.6-337.5