การใช้เข็มทิศเพื่อวัดองศาได้ถูกต้อง

☔ ช่วงหน้าฝน ถ้าจำเป็นต้องใช้เข็มทิศหรือหล่อแกวัดองศา…

ตำแหน่งที่ยืนต้องปลอดเหล็กรอบตัว (รวมใต้พื้นดินและเหนือศีรษะ) อย่างน้อย 6 เมตรครับ

และตัวผู้วัดต้องปราศจากโลหะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

องศาที่ได้มาใช้ทำงาน จึงเชื่อถือได้

วิธีวัดองศาอาคารด้วยเข็มทิศ

วิธีการวัดองศาอาคารด้วยเข็มทิศ