ผลของฮวงจุ้ย และการทำบุญ … ต่อมนุษย์

ในวิถีของฮวงจุ้ย ความเจริญรุ่งเรืองของคนเราเกิดจากบทบาท หยิน หยาง (อิม เอี๊ยง) อย่างละครึ่ง

ครึ่งบน – หยาง (เอี๊ยง) : การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ครึ่งล่าง – หยิน (อิม) : พลังทิศทางที่สอดคล้องกับบุคคลตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

การที่เราขยันทำงาน ประพฤติดี ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ (หยาง ดี)

แต่จะช้าจะดีมากหรือน้อย มั่นคงหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จะเกิดจากตัวแปรผันจากพลังของทิศทาง และฤดูกาลต่างๆ ที่มากระทบกับเรา (หยิน ไม่สมบูรณ์)

การจัดฮวงจุ้ยดีเลิศ (หยิน ดี) แต่ในชีวิตประจำวัน ไม่ตั้งมั่นในความเพียร ละเลยหน้าที่การงาน ไม่กระทำความดี (หยาง ไม่สมบูรณ์) แล้วจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ไม่มีวันเป็นไปได้

ดังนั้น หากดีได้ทั้ง 2 ด้าน ความเจริญรุ่งเรืองย่อมสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ครึ่งล่าง – ในส่วนของ “อิม” คือ การแก้ไขฮวงจุ้ย แม้ว่าได้ปรับแก้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะผลักดันให้เกิดผลได้ 3 ใน 4 ที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง (หรือเท่ากับ 3 ใน 8 ของทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อเรา)

ซึ่งบ่อยครั้งการปรับแก้กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรหรือได้ผลช้า แต่ในบางกรณี กลับประสบผลสำเร็จอย่างมากมายรวดเร็ว เพราะส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 4 เกิดจาก ผลจากการกระทำที่ทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ดังนั้น การแก้ไขฮวงจุ้ยจึงไม่ใช่ยาวิเศษ แต่ต้องประกอบไปด้วยคุณงามความดีของผู้นั้น

เช่นเดียวกับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หากเราไม่เคยช่วยเหลือมีน้ำใจแก่คนที่เดือดร้อน เมื่อเวลาเราต้องการความช่วยเหลือ ผู้ใดจะมาช่วยเราตอบ

ดังนั้น เราจึงต้องเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละก่อน

“การให้ คือ ทานอันยิ่งใหญ่”