About us

“ซินแส.com” เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

ให้คำแนะนำความรู้เชิงวิชาการ ด้านฮวงจุ้ยและดวงจีน และพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่สนใจนำศาสตร์ด้านนี้มาเป็นแผนที่นำทางการดำเนินชีวิต

การเผยแพร่ความรู้มุ่งให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากวิชาเหล่านี้ ยึดหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ ซึ่งท่านเน้นในเรื่อง คุณธรรม ความรู้ความสามารถ และฮวงจุ้ย หรือตามคำกล่าวที่ว่า “อิก เต็ก”, “หยี เห็ง”, “ซา ฮวงจุ้ย”

ผู้ให้คำแนะนำด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน และสนับสนุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านนี้

jo opas mitnarakorn fengshui master

สวัสดีครับ อยากขอแนะนำตัว และเล่าที่มาของเว็บอย่างเป็นทางการ

ผมชื่อ “โจ” จบมาทางด้านรัฐศาสตร์ แต่ทำงานเขียนโปรแกรมอยู่หลายปี จนมีโอกาสศึกษาวิชาฮวงจุ้ยกับท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ตั้งแต่ปี 2544 และมีโอกาสติดตามช่วยงานท่าน

ผมได้ใช้ความรู้ด้านนี้มาพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัย พร้อมกับให้คำแนะนำฮวงจุ้ย และดวงจีนตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนตัวผมยังคงมีเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมาก หากมีข้อผิดพลาดในเนื้อหาการจัดทำเว็บไซต์ ขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณครับ

คุณโอภาส มิตรนรากร
Email: jo@sinsae.com
Facebook: @sinsae
Line: @sinsae
Instagram: @fengshuimag

ทีมบริหารงานเว็บไซต์
คุณปิยะวรรณ ศรีทอง
คุณโชติ ศรีทอง

ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ
คุณพงษ์พินายก์ (พินัย) เต็มโชคทรัพย์