🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 26 มี.ค. – 2 เม.ย. 66


ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล
📌 พลังทิศมงคล (奇門遁甲) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น


🧘‍♀ เคล็ดลับ! เลือกอารมณ์กรรมฐาน เหมาะกับจริตนิสัยของตัวเอง

1. “ผู้ที่มีพื้นเพหนักไปทางทิฏฐิ” คิดมาก ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ให้ฝึกสติ
– จิตตานุปัสสนา สำหรับผู้มีบารมีอ่อน
– ธัมมานุปัสสนา สำหรับผู้มีบารมีแก่กล้า

2. “ผู้ที่มีพื้นเพหนักไปทางตัณหา” สนใจแต่เรื่องของสวยงาม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรืออารมณ์อันละเอียด ( รูปปารมณ์และอรูปปารมณ์ ) ให้ฝึกสมาธิ
– กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน สำหรับคนที่มีปัญญาเฉื่อย
– เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน สำหรับคนที่มีปัญญาเฉียบ
🧘 กรรมฐานที่เหมาะกับกับคนที่มีตัณหาจริต จำแนกเป็นจริยา 6 ได้แก่
2.1 “ราคจริต” เหมาะกับ กรรมฐานเนื่องด้วย อสุภะ ปฏิกูล
2.2 “โทสจริต” เหมาะกับ กรรมฐานอันเนื่องด้วยคุณธรรมฝ่ายสูง เช่น เจริญเมตตา พรหมวิหาร 4
2.3 “โมหจริต” เหมาะกับ กรรมฐานที่เนื่องด้วยกสิณและอรูป กำหนดลมหายใจ ( อานาปานสติ )
2.4 “วิตกจริต” เหมาะกับ กรรมฐานที่ไม่ต้องใช้ความคิด เช่น กสิณ อรูป อานาปานสติ
2.5 “สัทธาจริต” เหมาะกับ กรรมฐานที่เกี่ยวกับการคิดค้นหาเหตุผล คือ อนุสสติ 6 ( พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ จาคานุสสติ ศีลานุสสติ เทวตานุสสติ )
2.6 “พุทธิจริต” เหมาะกับ กรรมฐานที่ประคับประคองจิตใจไปในเหตุผลที่ถูกต้อง ทำให้ปัญญามีหลักฐานมั่นคง การบอกไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส พิจารณาธาตุ 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ

ℹ สำหรับการฝึกอานาปานสติ เหมาะสมกับทุกจริตครับ