พลังชี่ คืออะไร?

หากเคยปรึกษาซินแสเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง คงจะเคยได้ยินคำว่า ชี่ มาบ้างไม่มากก็น้อย หลายคนคงจะขมวดคิ้วด้วยความสงสัยว่า ชี่ คืออะไร เกี่ยวอะไรกับทำเลดีร้ายด้วยเล่า

ถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของคำว่า “ชี่” ให้เห็นเป็นรูปธรรมธรรม โดยอ้างตำราฮวงจุ้ยนั้นคงไม่สามารถทำได้ นั่นเพราะยังไม่มีตำราเล่มใดอธิบายความหมายของซี่ไว้ชัดเจนถึงเพียงนั้น แต่ถ้าหากศึกษาสังเกตุและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่างๆ ดูแล้วก็จะพบว่า

ชี่ ก็คือ สภาพแวดล้อมโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัย และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ยกตัวอย่างเช่น การห้ามมีประตูหน้าบ้านและหลังบ้านตรงกัน เพราะกระแสชี่จะรุนแรงเกินไป เป็นชี่พิฆาต ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องเจ็บป่วยอยู่เนืองๆ หากกลับมาขบคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็จะพบว่า บานประตูหน้าบ้านซึ่งตรงกันกับหลังบ้านนั้นจะบังคับให้กระแสลมที่พัดเข้า บ้านนั้นไม่กระจายตัวทั่วทั้งบ้าน แต่กลับพุ่งออกไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็ว เมื่อกระแสลมไม่มีโอกาสไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงก็จะทำให้บ้านเกิดความอับ ชื้น ไม่มีการถ่ายเทบรรยากาศ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าบ้านที่มีอากาศถ่ายเทอย่างพอ เหมาะและสม่ำเสมอ ซึ่งในที่นี้กระแสซี่พิฆาตหมายถึงกระแสลมนั่นเอง

จากตัวอย่างในข้างต้น พอจะทำให้สามารถให้เห็นภาพรวมของชี่ได้ดีขึ้นบ้าง แต่อย่าเหมารวมเอาว่าชี่ก็คือกระแสลมเท่านั้น เพราะแท้ที่จริงแล้ว ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง คลื่นความร้อน ความเย็น คลื่นแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วงของโลก หรืออะไรก็ตามหากสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ทั้งในแง่ดีและร้ายก็ตามล้วนแต่เป็นกระแสชี่ทั้งสิ้น ดังที่ซินแสมักกล่าว่า กระแสชี่ที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้นั่นเอง

“ชี่” (Chi) เปรียบได้กับ “พลังงานแห่งชีวิต” (Energy of life)

Chi ชี่เป็นสถานะของคลื่นที่ให้พลังงาน พลังงานนี้เป็นตัวสำคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งปวงในโลกนี้ จะวิเคราะห์ฮวงจุ้ยก็ต้องคิดถึงชี่ พลังงานชี่ คือพลังงานที่ใช้อธิบายเรื่องฮวงจุ้ยทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยก็คือการวิเคราะห์หาชี่นั่นเอง

ที่เราสนใจฮวงจุ้ยก็เพราะสนใจที่ตัวชีวิตของคนว่าดีหรือไม่ดี ชี่ คือตัวการสำคัญโดยตรง สิ่งที่ซินแสสรุปต่าง ๆ เหล่านี้ ก็คือการสรุปถึง ชี่ ซึ่งมีมากหรือน้อย อีกนัยหนึ่งคือ พลังงานแห่งชีวิต พลังงานชี่นี้เป็นหลักการและเหตุผลที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในคัมภีร์อิ้จิง ที่ใช้อธิบายสภาวะอิมและเอี้ยง

แหล่งกำเนิดพลังซี่ อยู่ที่ไหน?

แหล่งที่มาของพลังงานชี่ยังไม่มี พื้นฐานของวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ จึงขออาศัยทฤษฏีของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ รอบตัวเองจากทิศตะวันตกยังทิศตะวันออก แรงหนีศูนย์ (CENTRIFUGAL FORCE) จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

earth centrifugal force

สิ่งปลูกสร้างใดที่อยู่ด้านขวาของแม่น้ำทะเลจะได้รับแรงหนีศูนย์มากกว่า สิ่ง ปลูกสร้างที่อยู่ด้านซ้ายของแม่น้ำทะเล แรงกดดันนี้น่าจะทำให้อาคารที่อยู่ด้านขวาของแม่น้ำเกิดพลังงานชี่มากกว่า ด้านซ้าย เนื่องจากแรงกดดันนี้พัดพาเอาพลังงานเหนือน้ำไปให้อาคารดังกล่าว จึงบอกต่อๆ กันมาว่าอาคารที่อยู่ด้านขวาจะมีชี่มากกว่าด้านซ้าย ดังเช่นการเลือกบ้านหรือตำแหน่งอาคารตามทิศของที่ตั้งของน้ำ จึงน่าจะอธิบายได้โดยหลักของฟิสิกส์นี้
เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองเพื่อไป หมุนรอบดวงอาทิตย์อีกหนึ่งโคจร ซึ่งหมุนจากขวาไปซ้าย หรือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลและเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานชี่

แรงเหวี่ยงที่ทำให้เกิดพลังงานชี่และแรงดึงดูดของโลกในขณะเดียวกันจึงมีผล ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างบนพื้นผิวโลก โดยทฤษฎีนี้จึงได้ข้อสรุปว่า ?ตึกที่อยู่ด้านขวาของน้ำจะมีพลังงานชี่มากกว่าตึกด้านซ้ายของน้ำ? และตรงกับหลักของฮวงจุ้ยที่สอนไว้ว่า ขวาเสือขาวซ้ายมังกรเขียว นั่นคือตึกที่มีน้ำอยู่ด้านซ้ายเป็นมังกรเขียว เป็นที่มาของหลักที่ว่า ขวานิ่ง ซ้ายเคลื่อนไหว จะมีพลังงานชี่สูงนั่นเอง ขณะเดียวกันหากด้านขวาของตึกมีน้ำผ่านก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นมังกรเขียว มาอยู่ด้านขวาของตึก ตึงดังกล่าวน้ำก็จะขาดพลังชี่ เป็นตึกที่ไม่ดีตามหลักของฮวงจุ้ยทั่ว ๆ ไป แต่บางครั้งตึกที่มีน้ำไหลผ่านด้านขวาหรือด้านหลังก็อาจจะดีได้โดยอาศัยทิศ ทางเข้ามาประกอบ เนื่องจากบางครั้งตัวตึกอาจหันทิศไปทางเหนือแทนที่จะหันไปทิศใต้ ทั้งนี้หลักอันซับซ้อนนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์วิจัยต่อไปเพื่อใช้อธิบายถึง แหล่งกำเนิดของพลังงานชี่ต่อไป

การโอบอุ้มพลังชี่
เสือขาว มังกรเขียว คือ ขวานิ่ง ซ้ายเคลื่อนไหว ทำให้มีพลังชี่ขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการหมุนของโลกโดยมีเต่าดำเป็นกำแพงยึด ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย หลักการคือความต่อเนื่องของเสือขาว มังกรเขียว และเต่าดำ ทำให้เกิดการโอบอุ้มในลักษณะที่เต่าดำเป็นกำแพงหรือภูเขาคอยรองรับ ปกป้องให้พลังชี่อยู่ในวงโอบอุ้มนี้ พลังชี่ในวงโอบอุ้มนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องความงอกงาม ก่อให้เกิดทำเลที่ดีดังเช่น แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก