บทสวดอิติปิโสเป็นพุทธพจน์

🙏 บทสวดอิติปิโสเป็นพุทธพจน์ครับ ลักษณะของมนต์ทำให้เกิดความเยือกเย็น

คนที่กำลังมีทุกข์แค่สวดบทนี้บทเดียวจนจิตใจสงบ ก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี

ส่วนผู้ที่กำลังมีเคราะห์ก็ขอให้สวดเท่าอายุบวก ๑ ทุกวันครับ

– คำแปล –

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
เป็นผู้ไกลจากกิเลส
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรผึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์