โพธิสัตว์

☸ ในพุทธเถรวาทนั้น #โพธิสัตว์ คือ สัตว์ที่มุ่งตรัสรู้ ( #โพธิ หมายถึง ตรัสรู้, #สัตว์ หมายถึง ผู้ที่เกิดใน 3 แดนโลกธาตุ ) แบ่งออกเป็น

1⃣ #สัมมาสัมโพธิ มุ่งเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์” แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • ยังไม่แน่นอน คือ ไม่เคยได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ( #อนิยตโพธิสัตว์ )
  • แน่นอนแล้ว คือ ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ย่อมเที่ยงแท้ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ( #นิยตโพธิสัตว์ )

2⃣ #ปัจเจกโพธิ มุ่งตรัสรู้เองเฉพาะตัว เรียกว่า “พระปัจเจกโพธิสัตว์”

3⃣ #สาวกโพธิ ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ตามเป็นพระอนุพุทธะ เรียกว่า “พระสาวกโพธิสัตว์” แบ่งเป็น

  • ปรารถนาเป็น “อัครสาวก”
  • ปรารถนาเป็น “มหาสาวก”
  • ปรารถนาเป็น “สาวกทั่วไป”

เราทุกคนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้ในชีวิตนี้ เพียงเรามีจิตของการเป็นพระโพธิสัตว์ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามศักยภาพตัวเอง สวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็น ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็น เท่ากับเดินอยู่บนหนทางของโพธิแล้วครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙