เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ การตั้งชื่อ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีการถอดค่าตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาวดังนี้

ตารางค่าตัวเลขสำหรับอักษรไทย

ค่าเป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก
ค่าเป็นตัวเลข 2 ตัวอักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท
ค่าเป็นตัวเลข 3 ตัวอักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา
ค่าเป็นตัวเลข 4 ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันอากาศ
ค่าเป็นตัวเลข 5 ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ
ค่าเป็นตัวเลข 6 ตัวอักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอ
ค่าเป็นตัวเลข 7 ตัวอักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ
ค่าเป็นตัวเลข 8 ตัวอักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้
ค่าเป็นตัวเลข 9 ตัวอักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์

การดูชื่อ-นามสกุล

หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิตโดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา ( หลักทักษา ) และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี ( หลักเลขศาสตร์ ) แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับภูมิชะตาของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ( โหราศาสตร์ ) จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง

ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อและนามสกุลแตกออกเป็นอักษรโดยคำนวณแยกกัน จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มารวมกันอีกครั้งจะได้ค่ากำลังดาว 3 ส่วน คือ
1. ค่ากำลังดาวของชื่อตัว
2. ค่ากำลังดาวของนามสกุล
3. ผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัวและนามสกุล

การดูความหมาย นำเลขอักษรมาบวกกันเมื่อได้ผลรวมของชื่อและนามสกุลแล้ว
1. ให้ดูความหมายของเลขศาสตร์ 1 – 109 ก็จะทราบว่าชื่อของเรานั้นดีตามหลักเลขศาสตร์หรือไม่
2. ให้ดูความหมายของหมายเลข 1 – 100 หากผลรวมที่ได้มีค่ามากกว่า 100 ขึ้นไป ให้คำนวณดังนี้
2.1 ถ้าเลขตั้งแต่ 101 – 109 ให้ตัดเลข 0 ตรงกลางออก แล้วอ่านเฉพาะเลขตัวหน้าและเลขตัวหลัง เช่น เลข 104 ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ 14 หรือเลข 109 ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ 19 เป็นต้น
2.2 ถ้าเลขตั้งแต่ 110 ขึ้นไป ให้อ่านเฉพาะ 2 ตัวท้าย เช่น เลข 115 ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ 15 หรือเลข 124 ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ 24 เป็นต้น

ตัวอย่าง
ปิยปราชญ์ = 2 + 4 + 8 + 2 + 4 + 1 + 2 + 4 + 9 = 36
วัจนะประสิทธิ์ = 6 + 4 + 6 + 5 + 4 + 2 + 4 + 4 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4 + 9 = 64
ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์ = 36 + 64 = 100

ในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตาม หลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกันโดยมีอิทธิพลแตกต่างกัน ดังนี้
ชื่อตัว มีอิทธิพล 40% บ่งบอกพื้นดวงชะตา นิสัยใจคอ และโชควาสนา
นามสกุล มีอิทธิพล 20% บ่งบอกพื้นฐาน วงศ์ตระกูล ทุนทรัพย์ กรรมเก่า
ชื่อตัว + นามสกุล มีอิทธิพล 40% บ่งบอกภาพรวม ของชีวิต สุขทุกข์ ลาภยศ การงาน

ดังนั้นในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงค่ากำลัง ดาวของชื่อตัว และผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุลเป็นสำคัญ หากพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยาก ให้เลือกปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตก็พอ จุดสำคัญควรระวังเลขที่อันตราย มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยร้ายแรงมากกว่า เช่น เลข 27 29 30 เป็นต้น

การดูเลขทะเบียนรถ

วิธีที่ 1 การดูหมายเลขทะเบียนรถ
1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
2. ได้ผลรวมแล้วดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่น ๆ
3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรมีเลข 6 และไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

ค่าตัวอักษรที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฏ ฐ = 9

เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง
เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
เกิดวัน พุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน ( เวลาเกิด 06.00 – 17.59 น. ) / เกิดวันพุธกลางคืน ( เวลาเกิด 18.00 – 05.59 น.)

ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212
– แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
– ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
– นำผลที่ได้มาบวกกันได้ดังนี้ 13 + 6 = 19 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19 ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศศ 5959
– แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 = 14
– ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
– นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 14 + 28 = 42 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42

วิธีที่ 2 การนำเฉพาะตัวเลขที่อยู่หลังตัวอักษรทั้งหมดมารวมกันแล้วอ่านคำทำนาย หรือทำให้เหลือเลขตัวเดียวแล้วอ่านคำทำนาย

ตัวอย่าง กก 4562 เอา 4 + 5 + 6 + 2 รวมกันได้ 17 เอา 1 + 7 ได้ 8 คือ ดาวราหูหรือวันพุธกลางคืน
ความหมายของดาว 8 ถ้าเป็นดาวคู่มิตรกับวันเกิดของท่านก็จะดี แต่ถ้ามีปัญหาก็จะเสียหาย
ความหมายของเลข 17 คุ้มโทษคุ้มภัยได้ มักจะมีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ชีวิตมักจะพบอุปสรรค และความยุ่งอยากอยู่บ่อย ๆ มักจะถูกผู้ใหญ่กดและให้โทษ ทำให้ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน บุคคลในเลข 17 นี้จะมีตำแหน่งสูงแต่มักจะตกจากตำแหน่งได้ง่าย หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่งหน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อยามรุ่งโรจน์ต้องอย่าเหลิงเมื่อถึงคราวตกต่ำก็อย่าเสียใจจนเกินกว่าเหตุ ทำใจให้สงบถือว่าเป็นกฎแห่งกรรม เลข 17 มักจะผิดหวังชอกช้ำในเรื่องความรักเสมอเลข 17 รวมกันได้ 8 คือพระราหู มักจะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง เวลาหลงอะไร ก็จะหลงแบบมาก ๆ ลืมหูลืมตาไม่ขึ้น แถมยังขี้น้อยใจอีกต่างหาก

กลอนดาวคู่มิตร “อาทิตย์ (๑) เป็นมิตรกับครู (๕) จันทร์โฉมตรู (๒) คู่พุธ (๔) นงเยาว์ ศุกร์ (๖) ปากหวานอังคาร (๓) รับเอา ราหู (๘) กับเสาร์ (๗) เป็นมิตรแก่กัน”
กลอนข้างต้นแบ่งดาวคู่มิตร คือ เลข ๑ เป็นมิตรกับเลข ๕ , เลข ๒ เป็นมิตรกับเลข ๔, เลข ๓ เป็นมิตรกับเลข ๖ และเลข ๗ เป็นมิตรกับเลข ๘

กลอนอีกบทหนึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูดังนี้ “อาทิตย์ (๑) ผิดกับอังคาร (๓) พุธ (๔) อันธพาลวิวาทกับราหู (๘) ศุกร์ (๖) กับเสาร์ (๗) เป็นเสี้ยนศัตรู จันทร์ (๒) กับครู (๕) เป็นอริต่อกัน”
หมายถึง เลข ๑ เป็นศัตรูกับเลข ๓, เลข ๒ เป็นศัตรูกับเลข ๕, เลข ๔ เป็นศัตรูกับเลข ๘ และเลข ๖ เป็นศัตรูกับเลข ๗

เบอร์โทรศัพท์เลขมงคลแบบต่างๆ
1. ดูผลรวมยอดจากเลข 10 ตัวของมือถือ หรือ 9 ตัวของเบอร์บ้าน เลข 14, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 72, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99 ทั้ง 40 ตัวนี้เป็นเลขดี – ดีมาก

2. ผลสรุปจากยอดจากเลขทั้งหมดที่เห็น
0 ดาวมฤตยู หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ คนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ ทำอะไรแตกต่างจากผู้อื่น มีญาณพิเศษ อาจทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และดาวมฤตยูยังแสดงถึงสิ่งเร้นลับ และการเดินทางไปต่างประเทศ
1 ดาวอาทิตย์เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้ผลในทางร้อนแรง เที่ยงตรง อยู่ที่ไหนไม่นาน ตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจใคร ได้แก่พวกมียศมีตำแหน่ง เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ
2 ดาวจันทร์เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลทางอ่อนหวาน ความไม่แน่นอน ความเชื่องช้า ลึกลับ ยั่วยวน มารยา เอาอกเอาใจ ได้แก่ หญิงชั้นนำ นางพยาบาล การบริการ
3 ดาวอังคารเป็นดาวบาปเคราะห์ ให้ผลในเรื่องสงคราม การต่อสู้ ได้แก่บุคคลในเครื่องแบบ ทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัย ช่าง หมอ พยาบาล อาวุธ เครื่องมือต่างๆ ยานพาหนะ ความกล้าหาญ ความขยัน
4 ดาวพุธเป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในการค้าขาย การเจรจาติดต่อสื่อสาร ได้แก่ผู้สื่อข่าว พิธีกร อาหารการกิน เสื้อผ้า ผักผลไม้ การวางแผน สัญญา ต้นไม้ ใบไม้
5 ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในด้านการศึกษา ศาสนา ได้แก่ พระ ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา แพทย์ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล ศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำรา เครื่องรางของขลัง ปัญญา ศีลธรรม ความรับผิดชอบ
6 ดาวศุกร์เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลด้านการเงิน ความรัก ที่หลับที่นอน ความสนุกสนาน ความสมหวัง ความงาม ได้แก่หญิงมีฐานะ นักแสดง นักดนตรี นักรัก ช่างเสริมสวย ของสวยงาม
7 ดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้ผลด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ของสกปรก ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ความมืด ความพิการ
8 พระราหู ให้ผลด้านโมหะจริต ความมัวเมา ความเสเพล การเสี่ยงโชคและโชคลาภ โหราศาสตร์ อบายมุข ไม่เกรงใจใคร มุทะลุ เห็นผิดเป็นชอบ มีเล่ห์เหลี่ยม กล้าได้กล้าเสีย ชอบของมึนเมา
9 ชีวิตจะพบแต่ความรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด

3. เลขลงท้ายด้วยตัวเลขมงคล 3 – 4 หลักสุดท้าย เช่น
– เลขรอบเศียรพระ 2 5 8 0 ( 2 5 8 ) หมายเลขพระพุทธองค์
– เลขเทพเจ้าโชคลาภ 1 6 8
– เลขเทพเจ้ากวนอู ที่นิยมนับถือกันในฮ่องกง และสิงค์โปร 3 6 9
– เลขเจ้าแม่กวนอิม จริง ๆ มีแค่ 4 7 กับ 7 4 แต่เนื่องจากอยู่แถวเดียวกัน จึงเพิ่ม 1 ลงไป
– เลข 108 พรร้อยแปดประการ

4. เลขที่มีคำพ้องเสียงที่มีคำมงคลแบบจีน ( และภาษาอื่น ๆ ) เช่น
10 = เต็มสิบ หรือ สมบูรณ์
15 = ผลรวมของ 168 (1+6+8=15) กับ 69 (6+9=15) เลขที่คนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง นิยม
25 กับ 52 แปลว่า มีทรัพย์สินมีความสุข
31 = สามเอ็ด = สำเร็จ = สำเร็จลุล่วง
37 = สามเจ็ด = สำเร็จ = สำเร็จสมบูรณ์ ( 3+7 = 10 )
69 = หยิน และ หยาง = ชาย และ หญิง เติมเต็มกันและกัน ความสมบูรณ์
85 กับ 58 ชาวจีน ถือว่า โชคดีมีความสุข
8787 = ฮวก-เตี๊ย-ฮวก-เตี๊ย = รวยแน่ รวยแน่
89 กับ 98 ชาวจีนถือว่า มีเงินทองใช้ตลอดไป
95 = เก้าห้า = ก้าวหน้า = ก้าวหน้ารุ่งเรือง
98 = ก้าวหน้าไปไม่มีที่สิ้นสุด เลข 9=ก้าวหน้า 8=อินฟินิตี้ ไม่มีที่สิ้นสุด
99 = คนเราทำอะไรก็ควรทำ 99 % เผื่อตอนล้มแล้วจะได้ลุกใหม่ ( ล้ม 7 ครั้ง ลุก 8 ครั้ง )
100 = เต็มร้อย หรือ 100% อุดมสมบูรณ์
108 = มงคล 108 ประการ
168 = ออกเสียง อี่-หลู่-ฟา ในภาษาจีนกลางออกเสียง อี่-หลิว-ปา = หนึ่ง ทาง รวย ( ตัวเลขยอดนิยม )
147 = เลขเจ้าแม่กวนอิม
149 = มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด
369 = เลขเจ้าพ่อกวนอู
999 = สุดยอดแห่งความมงคล ชัยชนะอันยั่งยืน
888 = ร่ำรวยมีความสุข
899 = รวยนาน ๆ ( ฮวก กู๋ กู้ )
777 = เดินทาง ติดต่อสื่อสารมหาเฮง
668 = รวยทุกทาง ( โชคดีทุกโอกาส )
666 = โอกาสที่ดีต่าง ๆ ถูกเปิดให้ท่านแล้ว
555 = พรทั้ง 5 จะอยู่คู่กับท่านเสมอไป ( มีความสุขมากมาย )
444 = ปุโรหิต เจรจาวาทะศิลป์ล่ำเลิศเกินใคร ๆ
333 = แดงเดือด แก้ไขปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรค์เก่งเป็นที่หนึ่ง
222 = เกี่ยวข้องทางด้านการเงินอยู่ตลอดเวลา
111 = สุดยอดแห่งชัยชนะ ( คล้ายเลข 9 ) ร้อนแรงดุจดังพระอาทิตย์
ลงท้าย 877 แปลตรงตัวจากจีนสู่ไทย คือ รวยแน่ ๆ กับ 8787 ลงท้าย รวยแน่รวยแน่
X000 พันแท้ พรนับพันประการ
2580 ( 258 ) เลขพระพุทธองค์ = เดินทางสายกลาง ( เลขรอบเศียรพระ )

ความหมายของเลขตามตำราของไทยโบราณ ใช้คำลงท้ายแค่ 2 ตัวหลัง
11 = ความสามารถ เก่งกาจ ฉลาด
22 = อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
33-66 = เงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภไม่ขาดสาย
44-88 = ความรัก มีแต่คนรัก ผู้ใหญ่อุปถัม เสน่หา
55 = ค้าขายดี กำไรงาม
77 = เลขจักพรรดิ์ ความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี
99 = ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า อุดมสมบูรณ์
00 = ไม่มีที่สิ้นสุด อยากทำไรก็สมใจหวัง

* บางท่านเจาะจง ผลรวมเบอร์ ได้ 63 เพราะเชื่อว่ามีผลต่อความรัก
* บางท่านเจาะจง ผลรวมเบอร์ ได้ 45 เพราะเชื่อว่ามีผลต่อโชคลาภ
* บางท่านต้องการ ผลรวมเบอร์ ได้ 65 เพราะเชื่อว่ามีผลต่อเงินทอง
* บางท่านระบุต้องมีเลข 16 อยู่ในเบอร์โทร เพราะหมอดูตรวจดวงชะตามาว่ามีเลขนี้จะดี
* บางท่านระบุว่า ไม่ให้มีเลข 7 อยู่ในเบอร์ เพราะดูดวงมา ไม่ถูกกับเลข 7
* บางท่านเน้นเพียง เลขมือถือ 2 ตัวท้ายสุด ให้ลงท้ายด้วยเลขดี
* บางท่านดู เลขมือถือ 4 ตัวท้ายในเบอร์มือถือ นำมารวมกันให้ได้ ผลรวมเบอร์ ที่ดี
* บางท่านต้องรวมเลขตลอดเบอร์ให้ดี และให้รวม เลขมือถือ 2 ตัวท้ายสุด เข้าไปอีก แล้วต้องดีด้วย
* บางท่านต้องการ เบอร์ผลรวมดี ที่มีเลขท้ายตรงกับ พ.ศ.เกิด หรือทะเบียนรถ

ทำนายตัวเลขด้วยแอพโหราเลขศาสตร์ คลิกที่นี่ !