มาคันทิยสูตร

🙏 ใน #มาคันทิยสูตร พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเทศนาโปรดสองสามีภรรยา “พราหมณมโณ กับ นางพราหมณี” ให้มีดวงตาเห็นธรรม

ปกติเวลาพระองค์เสด็จไปไหน จะมีลมอ่อนพัดไม่ให้รอยเท้าปรากฏ มิฉะนั้นสัตว์อื่นเวลาเห็นเข้าจะไม่กล้าเดิน

แต่วันนั้นทรงอธิษฐานจิตมาไม่ให้เกิดลมพัด เพื่อปรากฏรอยพระพุทธบาท

นางพราหมณีผู้มีความรู้ทางศาสตร์การดูลักษณะ พิจารณาโดยใช้วิชาว่าด้วยการดูเท้าคนประกอบ ถึงกับเอ่ยว่า…

“อะไรกัน รอยเท้าบุคคลนี้นับเป็นเลิศในธรณี ไม่มีชายใดเปรียบปานได้เลย ก็แล เป็นของคนที่หมดกิเลส ปฏิเสธการครองเรือนแล้วด้วย…”

👣 ตามคำภีร์พยากรณ์แสดงไว้ดังนี้ครับ

รอยเท้ากระโหย่ง (เว้ากลาง) เป็นรอยเท้าของคนเจ้าราคะหรือโลภะ (โลภ)

รอยเท้ามีส้นบีบ (หนักส้น) เป็นรอยเท้าของคนเจ้าโทสะ (โกรธ)

รอยเท้ามีปลายจิกลง (หนักปลายนิ้ว) เป็นรอยเท้าของคนเข้าโมหะ (หลง)

รอยพระพุทธบาท จะราบเรียบเสมอสมดุลกันทั้งหมด เป็นรอยเท้าของผู้สิ้นกิเลส

“รตฺสสฺส หิ อุกฺกุฏิกํ ปทํ ภเว
ทุฏฐจสฺส โหติ สหสานุปีฬิตํ
มุฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตํ ปทํ
วิวฏจฺฉทสฺส อีทมีทิสํ ปทํ”

  • Jo@sinsae.com –