พระคาถาหัวใจบารมี 30 ทัศ

🙏 #วันนี้วันพระ ขอนำคาถาเด็ด “หัวใจบารมี 30 ทัศ” มาฝากครับ

📿 “ยะ เว สะ เจ เอ หิ” เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า

เป็นการสรุปยอดพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา จนได้ตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณ

มีอานิสงค์ส่งผลให้

  • ร่ำรวย (โชคลาภ)
  • พ้นภัย, เทวดาคุ้มครอง (บารมี)

。。。。。。

บารมี 30 ทัศ หมายถึง บารมี 10 ทัศ
แต่มี 3 ระดับ จึงรวมได้ ทั้งหมด 30 ทัศ 🧘‍♂

ได้แก่ #ทานบารมี #ศีลบารมี #เนกขัมมบารมี #ปัญญาบารมี #วิริยบารมี #ขันติบารมี #สัจจบารมี #อธิษฐานบารมี #เมตตาบารมี #อุเบกขาบารมี

  • Jo@sinsae.com –