บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

🙇 หากเคยล่วงเกินพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่เจตนาและไม่ได้ตั้งใจ อาทิ วางรูปหรือองค์เทพสูงกว่าองค์พระพุทธเจ้า พระอรหันต์, การทำพระเครื่องตกลงในที่ไม่ควร, ทิ้งภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ถูกต้อง การกล่าวล่วงเกิน ฯลฯ

ดังนั้น เมื่อสำนึกได้จึงควรขอขมาแล้วก็แก้ไข ชีวิตจะได้ดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมครับ