ธาตุ 6 ในพระพุทธศาสนา

💡 เพื่อให้เห็นภาพรวมเรื่องธาตุครบถ้วน ผมนำความรู้ใน #ทางพุทธศาสนา มาฝาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ธาตุกัมมัฏฐาน 4” (ดิน น้ำ ลม ไฟ) และ “ธาตุ 6” ที่ #ประกอบกับเป็นร่างกายคนเรา (ธาตุ 4 + สภาวะว่าง และ รู้แจ้งอารมณ์) 🧘

 1. ธาตุดิน ลักษณะเป็นก้อน เช่น ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ
 2. ธาตุน้ำ ทำหน้าที่ดึงธาตุดินมาเกาะกลุ่มกัน
 3. ธาตุไฟ เผาผลาญ ให้โต ให้สลาย
 4. ธาตุลม การเคลื่อนไหว ย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
 5. อากาศธาตุ ความว่าง ช่องว่าง
 6. วิญญาณธาตุ การรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่า “วิญญาณ 6”

ธาตุกัมมัฏฐาน ใช้สำหรับพิจารณากายแยกเป็นส่วนให้เห็นเพียง 4 ธาตุครับ

 1. ปฐวีธาตุ สถานะเป็นของแข็ง
 2. อาโปธาตุ สถานะเป็นของเหลว
 3. วาโยธาตุ สถานะเป็นก๊าซ
 4. เตโชธาตุ สถานะเป็นพลังงาน

🖱 #ภูมิความรู้ธาตุมายา “จตุธาตุ” และ “เบญจธาตุ”
https://www.facebook.com/sinsae/posts/5053874564653712

 • Jo@sinsae.com –