อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ และซือเฮียสุภชัย ขึ้นบรรยายทำนาย ปี 2559

อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ และซือเฮียสุภชัย ขึ้นบรรยาย

ปีนี้ลิงไฟ เปี้ยซิม ธาตุนับอิม วุ่นวาย สับสน เปลี่ยนแปลงมากมาย

ประเทศไทย ปี 2559 การเมืองควบคุมได้ เศรษฐกิจไม่ดี

ปี 2559 ประเทศจีนจะสะดุด หยุดชะงัก

ทำนายดวงเมืองยุค 9

( ระบบไซที – ฟ้าต้น ใช้ทำนายดวงเมือง เปลี่ยนจากยุค 8 เป็น 9 ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ส่วนดวงบ้านเรือนใช้ระบบเอาที – ฟ้าก่อ ยังไม่เปลี่ยนครับ )