ทำไมต้องตั้งนะโมฯ นำหน้าบทสวดมนต์

❓ ทราบกันหรือไม่ครับว่า ทำไมต้องตั้งนะโมฯ นำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆ

🙏 การตั้งนะโมฯ ๓ จบ เป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่มีเทพพรหมชั้นหัวหน้าได้กล่าวไว้

และเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าให้ครบทั้ง ๓ ประเภท คือ พระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า และ พระวิริยาธิกพุทธเจ้า รวมเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 🙇

++++++++++++++++++++++++++

“นะโม” ผู้กล่าวคือ สาตาคิริยักษ์

“ตัสสะ” ผู้กล่าวคือ อสุรินทราหู

“ภะคะวะโต” ผู้กล่าวคือ ท้าวจาตุมหาราช ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวเวสสุวรรณ ทรงเปล่งเสียงพร้อมกัน

“อะระหะโต” ผู้กล่าวคือ พระอินทร์ เป็นคำนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

“สัมมาสัมพุทธัสสะ” ผู้กล่าวคือ ท้าวสหัมบดีพรหม

*** อักษรทั้ง ๕ บทนี้ แต่ละบทล้วนเป็นคำกล่าวนมัสการทั้งสิ้น จึงได้ประมวลเข้าไว้เป็นบทเดียวกัน

จบที่ ๑ นมัสการพระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ
จบที่ ๒ นมัสการพระพุทธเจ้าประเภท สัทธาธิกะ
จบที่ ๓ นมัสการพระพุทธเจ้าประเภท วิริยาธิกะ