จุติจิต

พุทธศาสนาบอกว่า จิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิต คือ #จุติจิต ซึ่งจะเป็นผลสืบเนื่องเป็นปฏิสนธิจิตเกิดในภพใหม่ ไม่ใช่คนเดิมที่ตายอีกต่อไป

กระบวนการนี้ย้อนกลับไม่ได้ ดังนั้น #ผี ในความหมายของคนตายกลับมาหาอีกจึงไม่มี

คำว่า #สัมภเวสี จึงหมายถึง ผู้ต้องเกิด หรือ สัตว์ที่ยังต้องแสวงหาที่เกิด (ยังไม่บรรลุมรรคผล)

。。。。。。

👻 ส่วนความเชื่อที่ว่า “สัมภเวสี คือ ผี” มาจากพราหมณ์ และพุทธมหายาน นิกายมนตรยาน

นิกายนี้เชื่อว่า เมื่อคนเสียชีวิตแล้วจะต้องรออยู่ในระหว่างภพ (#อันตรภพ) 3 วัน, 7 วัน, 15 วัน แต่ไม่เกิน 49 วัน เพื่อรอคอยการเกิดใหม่

ซึ่งภพภูมิที่ปรากฏใน #พระไตรปิฎก ไม่มีอันตรภพ เมื่อตายลงจิตจะไปเกิดใหม่ในภพใดภพหนึ่งใน 31 ภพภูมิทันที

อย่างไรก็ตามพุทธก็ไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของจิตวิญญาณในภพอื่น พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบคาถาป้องกันการถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านี้ไว้ครับ 🙏

  • Jo@sinsae.com –