ความสัมพันธ์ระหว่างดิถีกับธาตุทั้งห้า เรียกว่า จับซิ้ง (หรือลักซิง)

🔮 ความสัมพันธ์ระหว่างดิถีกับธาตุทั้งห้า เรียกว่า จับซิ้ง (หรือลักซิง)

จะบอกชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งบวกและลบ บ่งบอกพลังธาตุที่ผูกพันกับดวงจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 📈

เคสตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่มีธาตุวันเกิด (ดิถี) เป็นดิน ปีนี้มีอุปสรรค เสียหายจากเวลาเกิดธาตุไฟและปีจอธาตุดิน ที่เข้ามาส่งผลกระทบ 💸

☯ สำหรับการปรับธาตุดวงลักษณะนี้ เบื้องต้นสามารถใช้พลังสมาธิที่มีพลังภาคี (ดึง) ธาตุให้โทษออก เพื่อลดกำลังลงได้ครับ