ข้อคิดซินแส – การถือศีล

👼 แค่ความตั้งใจรักษาศีล ที่เรียกว่า “สมาทานวิรัติ” เราก็ได้รับอานิสงค์ผลบุญแล้วครับ

หากจะให้เข้มข้นขึ้น ทุกวันพระก็สมาทานศีล 8 ด้วยตนเอง เรียกว่า “อุโบสถศีล”

วันพระมักเกิดกิเลสแรงๆ โดยเฉพาะวันพระที่เป็นวันเพ็ญ ดังนั้น หากเราไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าในวันนี้ได้ วันอื่นเราก็จะรักษาศีลได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับ