หล่อแก


ตามโบราณเชื่อว่าหล่อแกมีจิตวิญญาณ ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังในการเปิดใช้ และห้ามวางหล่อแกบนพื้นดินครับ