พระคาถาหัวใจวิปัสสนา

“สมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด”

“ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา”

✨ เคล็ดลับ คือ …

  • ถ้าเราอยากสงบ (สมาธิ) ยิ่งบังคับ ยิ่งไม่สงบ 📿
  • การเห็นตามจริง (วิปัสสนา) ถ้ายังคิดนำอยู่ ก็จะไม่เห็นกายใจตรงตามความเป็นจริง 💡
  • Jo@sinsae.com –