บทแผ่เมตตาให้บุคคล 12 จำพวก

ดวงที่ถูกไท้ส่วยทับ หรือ กำลังถูกเอาเปรียบ แนะนำให้สวดแผ่เมตตาบทนี้เป็นประจำทุกวัน จะทำให้ตนเองมีความสุขขึ้นครับ

เวลาสวดให้ทำใจกว้างๆ พยายามระลึกถึงช่วงที่จิตใจอ่อนโยนเห็นใจผู้อื่นไว้ จะได้ผลในเวลาไม่นาน 💖

++++++++++++++++++++++++++++

“บทแผ่เมตตาให้บุคคล ๑๒ จำพวก”

๑.สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้สวดเหมือนข้อหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะคำที่เน้นสีแดง

๒.สัพเพ ปาณา
๓.สัพเพ ภูตา
๔.สัพเพ ปุคคะลา
๕.สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
๖.สัพพา อิตถิโย
๗.สัพเพ ปุริสา
๘.สัพเพ อะริยา
๙.สัพเพ อะนะริยา
๑๐.สัพเพ เทวา
๑๑.สัพเพ มะนุสสา
๑๒.สัพเพ วินิปาติกา