บทสวดชุมนุมเทวดา

👼 ในทางพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดา “ด้วยการวางท่าทีแห่งเมตตา มีไมตรีจิต อยู่ร่วมกันฉันมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน”

🤝 การที่เทพเทวดาจะมาเกี่ยวข้องกับคนนั้น มี 3 ทาง คือ

  1. ด้วยกรรมผูกพัน เช่น บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง เพื่อน คนรู้จักที่ยังมีความห่วงใย และมีคนส่งบุญไปให้เสมอเป็นสายใยผูกพันกันไว้ 💞
  2. เทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่อจะได้เพิ่มบุญบารมีให้กับตัวท่านเอง (กายทิพย์ไม่สามารถสร้างบุญได้เอง) 🙏
  3. #ปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญชั้นสูง หรือ ผู้ปฏิบัติธรรม เป็นการเพิ่มบุญของท่านด้วยครับ 🧘‍♂

。。。。。。

📿 #บทสวดชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

  • Jo@sinsae.com –