บทกรวดน้ำแบบสั้น

การตั้งใจอุทิศบุญกุศล ถ้าไม่แน่ใจว่าจิตเราจะมีพลังกล้าแข็งพอจะส่งบุญหรือไม่ ให้ใช้วิธีการอธิษฐานพร้อมกับการกรวดน้ำ จะถึงแน่นอนครับ ✨

“การหลั่งน้ำ” มีความหมายว่า ผลบุญที่เราส่งไปให้ท่านจะได้ไหลติดต่อกันแบบไม่ขาดสาย มีวิธีกรวดน้ำดังนี้

💧 #กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศล รินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วนำไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้

🙏 #กรวดน้ำแห้ง คือ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

ในระหว่างนั้นระลึกถึงผู้ที่มีคุณ ผู้ที่ล่วงลับ หรือมีเวรต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำ ให้แก่บุคคลเหล่านั้น


ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารทรงตั้งใจทำบุญโดยการถวายทานบารมีที่ใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน

หลังจากถวายทานเสร็จ พระพุทธองค์ได้อนุโมทนาบุญแล้ว พระเจ้าพิมพิสารก็หลั่งน้ำทักษิโนทก ทรงกล่าวว่า

“อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ”

คือส่วนบุญนี้จะสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

  • Jo@sinsae.com –