คาถาเปิดจิตให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการ

🙏 เป็นคาถาสุภาษิตของพระจูฬปันถกเถระ พระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศทางมโนมยิทธิ คือ มีฤกธิ์ทางใจมากครับ

  • Jo@sinsae.com –