คาถาชินบัญชร

🙏 เวลาเราสวด #คาถาชินบัญชร มีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันร่างกายอย่างไรบ้าง❓ ผมนำภาพมาฝากครับ

คำว่า #ชิน แปลว่า “ผู้ชนะ” อันหมายถึง พระชินเจ้าหรือพระพุทธเจ้า และ #บัญชร ซึ่งแปลว่า “กรงหรือเกราะ” 🛡

📿 “ชินบัญชร” จึงหมายถึง เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้าประดุจเกราะเพชรที่แข็งแกร่ง สามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตราย และศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้

。。。。。。

🧘 #พระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณัง สุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา*
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ* มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินาณา*วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติฯ

หมายเหตุ

  • อาสุง เป็นพหูพจน์ อานันทะราหุลา จึงต้องเป็นพหูพจน์ตาม ส่วนมากพิมพ์เป็น อาสุงอานันทะราหุโล ซึ่งผิดไวยากรณ์
  • เอตาสีติ = เอเต+อะสีติ เป็นโลปสระสนธิ คือ ลบเอที่เตอออกคงเป็น เอตะ แล้วนำไปเชื่อมกับอะสีติ รัสสะสระ ๒ ตัวรวมกันต้องทีฆะคือ ทำให้มีเสียงยาวจึงเป็นเอตาสีติดังกล่าว แปลว่า พระมหาเถระ ๘๐ เหล่านั้น
  • ชินะ บวก อาณา เท่ากับ ชินาณา และ อาณา แปลว่า อำนาจ ส่วนมากพิมพ์เกินเป็น ชินานานา

https://www.facebook.com/sinsae/posts/4251647154876461 🖱

  • Jo@sinsae.com –