ข้อห้ามการปลูกต้นกล้วย

“ต้นกล้วย” มีพลังหยินรุนแรง นอกจากลดกำลังโชคลาภแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงสุขภาพได้ครับ

ดังนั้น จึงห้ามมีต้นกล้วยทุกชนิดในบ้าน และหลีกเลี่ยงการปลูกกล้วยตานีชิดรอบบ้าน 👻

กรณีจำเป็น ก็ให้เว้นห่างจากตัวอาคารมากพอสมควร