ขออวยพรตรุษจีนทุกท่านด้วยหัวใจเศรษฐีครับ

💰 ผมขออวยพรตรุษจีนทุกท่านด้วยหัวใจเศรษฐีครับ

“อุ อา กะ สะ”

(ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ชีวิตพอเพียง)

อุ – อุฏฐานสัมปทา
อา – อารักขสัมปทา
กะ – กัลยาณมิตตตา
สะ – สมชีวิตา