การภาวนาจึงได้บุญสูงสุด

❓ ทำไม #การภาวนาจึงได้บุญสูงสุด “ทั้งที่ไม่ได้ช่วยเหลือใครเลย”

💬 ตอบ เพราะเป็นการ #ฟอกจิตให้บริสุทธิ์ ครับ พุทธศาสนาให้ความสำคัญกับมโนกรรม การทำทานถือศีลอยู่ในระดับกายกรรมและวจีกรรม

แต่การทำสมาธิปัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับมโนกรรม เมื่อทำจนความเป็นตัวตนน้อยลงได้ ทานหรือศีลก็จะตามมาอัตโนมัติ

。。。。。。

❓ แล้วทำไม #การถือศีลจึงได้บุญมากกว่าการให้ทาน ทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเอง “ดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลย”

💬 ตอบ เพราะ #ศีลช่วยระงับกายกรรมและวจีกรรม ได้ดีกว่าการทำทาน

เช่น อานิสงค์จากการไม่ฆ่าสัตว์แค่เพียงข้อเดียว ก็มีบุญมากกว่าคนที่คิดปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อลบล้างบาปจากข้อปาณาฯ ที่เคยทำไว้

  • Jo@sinsae.com –